الگ فارسی

روزنوشتهای SadraICT

    • SadraICT
      توسط SadraICT
      الگ فارسی نسخه دوم رونمایی شد. الگ فارسی در تاریخ 1395/7/23 توسط موسسه فنی صدرا راه اندازی گردید. صدرا 09199189500